Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Tham gia 17 năm bảo hiểm, có được đóng một lần để đủ hưởng lương hưu?

Tham gia 17 năm bảo hiểm, có được đóng một lần để đủ hưởng lương hưu?

BHXH Việt Nam cho biết, với đối tượng chưa đến tuổi nghỉ hưu, và chưa tham gia đủ 20 năm BHXH bắt buộc, chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Trường hợp lao động nếu không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, mà tham gia BHXH tự nguyện thì khi đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, và đủ tuổi đời quy định tại Khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội, được điều chỉnh theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019, và quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, sẽ được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm, mà có trên 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, sau đó tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ 20 năm đóng BHXH, cũng không được áp dụng để giảm tuổi lao động.

Hiện nay, theo Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, có tất cả 6 phương thức tham gia BHXH tự nguyện mà người tham gia có thể lựa chọn:

1. Đóng hàng tháng.

2. Đóng 03 tháng một lần.

3. Đóng 06 tháng một lần.

4. Đóng 12 tháng một lần.

5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần.

6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm, thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 5 phương thức trên, cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Có được ủy quyền thủ tục nhận lương hưu vào tài khoản ngân hàng không?

Căn cứ Điều 1 Công văn số 1817/BHXH-TCKT ngày 27/5/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định:

“Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của mình vào tài khoản người khác, cơ quan BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền.

Tại nội dung ủy quyền ghi rõ các thông tin của người được ủy quyền (tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản) gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.”