Tháng Bảy 22, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong năm 2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS) vừa thông qua ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, Công ty ước tính doanh thu hợp nhất là 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.235 tỷ đồng, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 15% và 17,3% so với mức thực hiện năm 2020.